Glade givere – god mottager!

10. november 2016

Risøbank får av og til et luksusproblem, og det gjelder gaver. Det er mange gode venner av Risøbank som ønsker å gi gaver de mener kan være til glede på Risøbank. Og vi er alltid glade for at folk tenker på Risøbank, enten det gjelder pengegaver eller andre gaver.

Gaver og intensjoner
Normalt vil Risøbank takke ja til gaver som ikke er rene kontanter. Risøbanks problem er imidlertid at det er lite plass for oppbevaring. Så dersom gavene ikke lar seg bruke umiddelbart eller i nærmeste fremtid, kommer vi i en uønsket situasjon: Vi klarer ikke å oppfylle giverens intensjoner. Noe tilsvarende kan gjelde andre gaver, som nok kan ha forholdsvis stor verdi, men som det ikke er så enkelt å ta i bruk med den plass og de lokaliteter vi har på Risøbank, eller med den stilhistorie Risøbank representerer. Det hender også at vi får gaver som vi med stor sannsynlighet aldri kommer til å få brukt. Eller: vi har akkurat samme – eller nokså tilsvarende – gjenstand fra før.

Til beste for helheten
Styret for Risøbank IKS har drøftet Risøbanks «gavepolitikk». Det ble da konkludert med at vi skulle bekjentgjøre offentlig at Risøbank mer enn gjerne tar imot gaver – av nær sagt hvilken som helst art. Men Risøbank-selskapet må ha mulighet til å forvalte disse suverent, så det totalt sett blir til virksomhetens beste. Skulle det derfor være slik at man finner ut at noe av det man har fått, kan omsettes – evt avhendes på annen måte – til beste for virksomheten, så må man stå fritt til dette. Risøbank må altså ha råderett over gaven helt og fullt. Hvis ikke man har det, kan vi risikere at Risøbank ender opp som et lager og/eller et dårlig planlagt museum. Og det ønsker vi ikke; formodentlig heller ikke givere.

Avstemte forventninger
Vi er i den tro at dette er forståelig for Risøbanks venner. Men det er viktig å formidle dette tydelig, slik at giverne ikke skal gå med forventninger som Risøbank ikke klarer å oppfylle.

Hvem fatter beslutning?
Normalt vil daglig leder og/eller styret ta beslutninger når det gjelder gaver til Risøbank. Styret vil under alle omstendigheter være involvert der Risøbank blir tilgodesett med arv. Det er også slik at Risøbank-selskapet er i kontinuerlig dialog med vernemyndighetene (Fylkeskonservatoren og andre) når det gjelder interiør og inventar på Risøbank. En slik faglig kontakt er helt nødvendig for å bidra til at Risøbank fremstår som ønsket, og vil i gitte situasjoner være retningsgivende for hva man takker ja og nei til.

Ikke bundet til ett formål
Når det gjelder pengegaver, så er også ønsket fra Risøbank-selskapet at det ikke skal knyttes formelle betingelser til gavene; altså at gaven ikke skal være fullstendig låst til ett spesifikt formål – og kun dette. Det vil kunne være vanskelig for Risøbank IKS å håndtere slike gaver, fordi man enten må sette penger på konto i for lang tid, eller man har andre prioriteringer/handlingsplaner som man ønsker å følge.

Ta gjerne kontakt
Slike ting lar seg selvsagt drøfte nærmere, og vi inviterer gjerne til samtale med aktuelle givere, slik at forventningene kan avklares og avstemmes i forhold til hverandre. Ta da gjerne kontakt med enten styreleder Ulf Aanonsen eller daglig leder Håkon R. Sødal for en samtale.

Takk for velviljen!
Vi er meget takknemlig overfor alle som ønsker å bidra til Risøbanks økonomi på en eller annen måte. Slik velvilje og givervilje med tanke på Risøbanks fremtid er viktig, og blir kanskje viktigere etter som årene går.

For Risøbank Interkommunale Selskap:
Ulf Aanonsen, styreleder
Håkon R. Sødal, daglig leder