Formelle møter

Kommende møter:

Det er styremøte på Risøbank onsdag 10. april kl 1800.
Hovedsaker:
Budsjett 2025 og langtidsbudsjett, eierkommunenes tilskudd (søknad).

Det er møte i Representantskapet på Risøbank 29. april kl 1300.
Saker:
Budsjett 2025 og langtidsbudsjett, eierkommunenes tilskudd (søknad).

Møtene er offentlige. Sakspapirer/innkalling til styremøtene sendes ut minst åtte dager før møtet og minst fire uker før Representantskapsmøtene.

Sakspapirer fås ved henvendelse til: post@risobank.no

Representantskapsmøte 13. februar 2024 (vedtak):

Sak 1/2024
Referat
fra møte i Representantskapet 4. desember 2023

Enstemmig VEDTAK
Referat fra møte i Representantskapet 4. desember 2023 godkjennes.

Sak 2/2024
Oppnevning av styre

Enstemmig VEDTAK
Til styre for Risøbank IKS for inneværende valgperiode oppnevnes:

Fra Lindesnes kommune (3):
Fast medlem: John Kittelstad
Fast medlem: Hilde Tallaksen
Fast medlem: Oliver Torkelsen

Første varamedlem: Kirsten Huser Leschbrandt
Andre varamedlem: Einar Kylland
Tredje varamedlem: Patrick Baars

Fra Agder fylkeskommune (2):
Fast medlem: Hannah B. Teigland
Fast medlem: Morten Ekeland

Første varamedlem: Sølvi G. Thomassen
Andre varamedlem: Margit Dale

Styreleder: Hannah B. Teigland
Nestleder:  John Kittelstad

Sak 3/2024
Saldering av budsjett etter eierkommunenes bevilgningsvedtak

Enstemmig VEDTAK (enslydende med styrets innstilling, som var ettersendt)
Budsjettvedtak av 4. desember 2023 endres på følgende arter:
Inntekt: Eierkommunenes faktiske bevilgning føres inn i budsjettet (665.000 + 641.000).
Utgift: Den samlede økningen på disse postene fordeles likt på strømkostnader og vedlikeholdsutgifter for 2024.